ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μάρτιος, 2012.


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

 

 1. 1.            ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ-ΕΔΡΑ

 

Το σωματείο φέρει την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΝΟΦΙΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, έχει έμβλημα ένα ποτήρι γευστολόγησης κρασιού, ένα τσαμπί σταφύλι και ένα φύλλο αμπελιού. Έδρα του είναι η ΛΕΜΕΣΟΣ.

 

 1. 2.            ΣΚΟΠΟΙ

 

Η διάδοση της παιδείας του κρασιού και των ευγενών παραγωγών του, με την:

 

 • Ολοκληρωμένη επιμόρφωση και συνεχή ενημέρωση των μελών του σωματείου και του κοινού.
 • Γνώση της ιστορικής διαδρομής του, τη θρεπτική αξία, το ρόλο του στις ανθρώπινες σχέσεις και την κοινωνία γενικότερα.
 • Προσέλκυση του κοινού πιο κοντά στο κρασί, γνωρίζοντας του πως να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για την καλύτερη αξιολόγηση του κρασιού και την μεγαλύτερη γευστική ικανοποίηση.
 • Συμβολή στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης των Κυπριακών κρασιών.

 

Αλλαγή στους σκοπούς του σωματείου, γίνεται μόνο με τη συναίνεση των ¾ του συνόλου των τακτικών μελών.

 

 1. 3.            ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΚΟΠΩΝ

 

Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται:

 • Με την οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, επιμορφωτικών μαθημάτων και γευστολογήσεων για τα μέλη και το κοινό.
 • Με τη δημοσίευση μελετών και ερευνών, τη συγγραφή και έκδοση μονογραφιών και άλλων εντύπων.
 • Με τη διοργάνωση τακτικών συναντήσεων των μελών.
 • Με τη δημιουργία αρχείου, βιβλιοθήκης, ταινιοθήκης και άλλων μέσων.
 • Με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών, εντός και εκτός Κύπρου.
 • Με τη δημιουργία και συντήρηση κάβας κρασιών.
 • Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
 • Με τη συνεργασία με τα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα, κρατικά και ιδιωτικά, μικρές και μεγάλες οινοβιομηχανίες, παρεμφερείς Ομίλους κ.α.
 • Με οποιαδήποτε άλλα μέσα κρίνονται κατάλληλα

 

 1. 4.            ΠΟΡΟΙ

 

Προέρχονται από:

 

i.          Το δικαίωμα εγγραφής μέλους και η ετήσια συνδρομή των Μελών, ως ήθελαν καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση από καιρού εις καιρόν: Το τέλος εγγραφής μέλους και η ετήσια συνδρομή των Μελών μπορεί να τροποποιηθεί, σύμφωνα με ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με κοινοποιηθείσα στα Μέλη απόφασή του, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των Μελών.

 

ii.         Τέλη Συμμετοχής σε δραστηριότητες του Σωματείου: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίσει τέλη συμμετοχής σε ορισμένες δραστηριότητες του Σωματείου. Στις περιπτώσεις όπου καθορίζεται τέλος συμμετοχής σε δραστηριότητες του Σωματείου, τα Μέλη θα δικαιούνται συμμετοχή με καθόλου ή μειωμένο τέλος, ή ως το Διοικητικό Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

 

iii.        Χορηγίες και Εισφορές: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως αποδεχθεί οποιαδήποτε χρήματα ή οφέλη ως χορηγίες ή εισφορές προς το Σωματείο.

 

iv.        Δωρεές: Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει όπως αποδεχθεί χρήματα, περιουσία ή οφέλη ως δωρεές προς το Σωματείο.

 

v.         Κάθε άλλο νόμιμο πόρο.

 

 1. 5.            ΜΕΛΗ

 

Το σωματείο συναποτελείται από Τακτικά, Δόκιμα ή Έκτακτα και Επίτιμα  Μέλη.

 

α.  Τακτικά  Μέλη  είναι τα Ιδρυτικά  και αυτά που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Τακτικό ή Δόκιμο μέλος  μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξαρτήτως φύλου, που  έχει συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας του και έχει υποβάλει γραπτή αίτηση μαζί με το δικαίωμα εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, υποστηριζόμενη από δύο Τακτικά Μέλη και με την οποία  (αίτηση) αποδέχεται να τηρεί τους όρους του παρόντος  καταστατικού.  Η αίτηση εγκρίνεται αν ψηφισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το  Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι  υποχρεωμένο να δηλώσει  τους λόγους απόρριψης σε περίπτωση που δεν εγκρίνει την αίτηση. Πρόσωπο του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε, δικαιούται να υποβάλλει και δεύτερη αίτηση μετά παρέλευση έξι μηνών από την απόρριψη της πρώτης αίτησής του.  Αν  απορριφθεί και η δεύτερη αίτησή του δεν δικαιούται να υποβάλει άλλη, όσο διαρκεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που την απέρριψε.

 

β.  Δόκιμα Μέλη  ή Έκτακτα Μέλη   θεωρούνται όσοι υπέβαλλαν αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο η οποία και εγκρίθηκε.  Ένα Δόκιμο Μέλος μπορεί να γίνει τακτικό εφ’ όσον αποκτήσει γνώσεις που θα ικανοποιούν το Διοικητικό Συμβούλιο και υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει ως Δόκιμο Μέλος για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους.

 

γ.  Επίτιμα Μέλη  ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που λόγω της προσωπικότητας τους ή της ξεχωριστής θέσης του στην κοινωνία προσέφεραν ή μπορούν να προσφέρουν αξιόλογη υπηρεσία, ηθική ή υλική, για την πραγματοποίηση ή προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

 

 1. 6.            ΜΗΤΡΩΑ ΜΕΛΩΝ

 

Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για κάθε κατηγορία μελών.

 

 1. 7.            ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ   

 

α.         Κάθε Μέλος έχει το δικαίωμα να εισέρχεται ελεύθερα στο οίκημα του Σωματείου, να συμμετέχει στις διάφορες εκδηλώσεις και να χρησιμοποιεί την περιουσία του Σωματείου, συμμορφούμενο πάντοτε με τις διατάξεις του καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.         Τα  Τακτικά Μέλη έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται και να συμμετέχουν ενεργά  στις εργασίες των Τακτικών, Εκτάκτων και Καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων, να εκλέγουν καθώς  και   να εκλέγονται.

γ.         Τα Δόκιμα Μέλη στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.

δ.         Τα Επίτιμα Μέλη στερούνται του δικαιώματος το εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

 

Νοείται ότι, ένα Μέλος, για να δύναται να ασκεί τα δικαιώματα του, οφείλει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του μέλους, ως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 8 κατωτέρω, και σε διαφορετική περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναστείλει την άσκηση των δικαιωμάτων του μέλους.

 

 1. 8.            ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

α.         Κάθε Μέλος – πλην των Επίτιμων – έχει την υποχρέωση να πληρώνει εφ’ άπαξ το δικαίωμα εγγραφής και να καταβάλλει την ετήσια συνδρομή του ως αυτά ήθελαν καθορισθεί δυνάμει του Άρθρου 4 ανωτέρω.

β.         Κάθε Μέλος έχει την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα μέσα στο Σωματείο και να φροντίζει για τη διατήρηση της περιουσίας του.

γ.         Τα   Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις  των Γενικών Συνελεύσεων και του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

δ.         Σε περίπτωση που Μέλος προκαλέσει ζημιά στην περιουσία του σωματείου, οφείλει να την αποκαταστήσει.

 

9.         ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

Κάθε Μέλος δικαιούται να αποχωρήσει  με γραπτή δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Νοείται ότι εξακολουθεί να έχει υποχρέωση καταβολής της ετήσιας συνδρομής του για το έτος κατά το οποίο αποχωρεί.

Μέλος του οποίου η συμπεριφορά εντός και εκτός του Σωματείου αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή προσβάλλει την αξιοπρέπεια του, διαγράφεται από τα μητρώα των Μελών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 της ολομέλειάς του. Το Μέλος αυτό  δικαιούται να ασκήσει έφεση στη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και είναι τελεσίδικη. Η άσκηση έφεσης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

10.       ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Tα συλλογικά όργανα του Σωματείου είναι:

α.         Η Γενική Συνέλευση των Μελών.

β.         Το Διοικητικό Συμβούλιο.

11.       ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου.

Η Τακτική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο κατά  το μήνα Φεβρουάριο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο όταν χρειαστεί, εφ’ όσον ζητηθεί από το 1/5 των Μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, με γραπτή αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Όλες οι διατάξεις σχετικά με το θέμα της απαρτίας και την ακολουθητέα διαδικασία στις εργασίες της Τακτικής Συνέλευσης, εφαρμόζονται και στην περίπτωση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται  όταν πρόκειται να γίνει τροποποίηση του Καταστατικού και το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 2/3 της ολομέλειας του, ή ζητηθεί γραπτώς από το 1/4 των Τακτικών Μελών.

 

12.       ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο τύπο, είτε με ατομικές προσκλήσεις, τουλάχιστον 15(δεκαπέντε) μέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης.

Νοείται ότι, στη δημοσίευση ή πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης θα αναφέρεται και η ώρα έναρξης και η διάρκεια της ψηφοφορίας για εκλογή ή παύση του Διοικητικού Συμβουλίου εάν αυτό εφαρμόζεται, η οποία μπορεί να επεκταθεί κατά μισή ώρα πέραν της καθορισθείσας με απόφαση της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, εφόσον υπάρχει εισροή ψηφοφόρων.

Απαρτία Γενικής Συνέλευσης υπάρχει αν είναι παρόντα τα μισά συν ένας (1/2+1) Μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Αν στην καθορισμένη ώρα δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται στην περίπτωση Τακτικών και Εκτάκτων για μισή ώρα, στην περίπτωση Καταστατικής Συνέλευσης για την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, οπότε όσα μέλη παρευρεθούν αποτελούν απαρτία, νοουμένου ότι δεν θα είναι λιγότερα από το 1/3 των ταμειακώς εντάξει Μελών.

Στις εργασίες των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκλέγεται από τη  Συνέλευση και οπωσδήποτε όχι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε κάθε Συνέλευση συζητούνται μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος δικαιούται να ζητήσει την συζήτηση και άλλου θέματος, εν έχει υποβάλλει γι αυτό γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων κρατούνται σε ξεχωριστό βιβλίο, από τον γραμματέα του Σωματείου.

 

13.       ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να:

α.         Ακούει, συζητεί και αποφασίζει για τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.         Εγκρίνει την οικονομική έκθεση και προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου.

γ.         Εκλέγει ή παύει το Διοικητικό Συμβούλιο.

δ.         Διορίζει τους ελεγκτές οι οποίοι δεν πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε.         Επιλαμβάνεται εφέσεων κατά  αποφάσεων για διαγραφή Μελών.

στ.       Τροποποιεί το Καταστατικό  του Σωματείου.

ζ.         Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

 

14.       ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

Οι αποφάσεις των Τακτικών και Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Οι αποφάσεις των Καταστατικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με πλειοψηφία ¾, των Παρόντων Μελών. Απόφαση για τροποποίηση των σκοπών του Σωματείου λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 των Μελών του.

 

15.       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:  ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΓΚΛΙΣΗ–ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το Σωματείο διοικεί Συμβούλιο, αποτελούμενο από επτά (7) Μέλη που εκλέγονται κάθε δυο χρόνια στην Ετήσια Γενικά Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε μια βδομάδα από την εκλογή που καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των Μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται  μια φορά τον μήνα ή όταν ζητηθεί  από το 1/3 των Μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο  εκτελεστικό όργανο του Σωματείου.  Έχει γενική αρμοδιότητα και δεσμεύεται μόνο από το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

 

Ιδιαίτερα:

α.         Διοικεί το Σωματείο και μεριμνά για την πραγμάτωση των σκοπών του.

β.         Συντάσσει και ψηφίζει εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και κανονισμούς για την αρμονική λειτουργία των διαφόρων υποεπιτροπών.

γ.         Διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του Σωματείου, όπως επίσης συντάσσει και υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση για έγκριση  τον ετήσιο προϋπολογισμό.

δ.         Επιβλέπει την τήρηση του Καταστατικού  και  των κανονισμών.

ε.         Αποφαίνεται σε περίπτωση ασάφειας του Καταστατικού, ή σε περίπτωση που οτιδήποτε δεν προβλέπεται από αυτό.

στ.       Καταρτίζει υποεπιτροπές  και διορίζει τα μέλη αυτών.

ζ.         Προσλαμβάνει και διοικεί έμμισθο προσωπικό.

η.         Αποφασίζει για την σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

θ.         Προτείνει Επίτιμα Μέλη του Σωματείου στη Γενική Συνέλευση.

ι.          Διαγράφει τα Μέλη που δεν είναι συνεπή στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

ια.        Συνάπτει δάνειο μέχρι € 15.000 (Ευρώ δέκα-πέντα χιλιάδες).

16.       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες του τις εκδηλώσεις, συγκαλεί δε και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου. συνυπογράφει με τον  Γενικό Γραμματέα την αλληλογραφία του Σωματείου και τις εντολές προς τον Ταμία, για πληρωμή χρηματικών οφειλών και υποχρεώσεων του Σωματείου. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξώδικα το Σωματείο. Τέλος ο πρόεδρος στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση ισοψηφίας, έχει την νικώσα ψήφο.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, μεριμνά για την φύλαξη των αρχείων, συντάσσει την αλληλογραφία, συνυπογράφει  με τον Πρόεδρο τα έγγραφα που αφορούν το Σωματείο και εκπροσωπεί δικαστικώς και εξώδικα το Σωματείο.

Ο Ταμίας ενεργεί για τις εισπράξεις, προσυπογραφεί με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές, εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις και μεριμνά για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων. Ενεργεί τις πληρωμές ενταλμάτων βάσει του προϋπολογισμού και είναι προσωπικά υπεύθυνος  για τα χρήματα του Σωματείου, τα οποία  υποχρεούται να καταθέτει στο όνομα του Σωματείου σε μια από τις τράπεζες που  βρίσκονται στη έδρα του Σωματείου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον  Ταμία αναπληρώνει προσωρινά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

 

17.       ΕΚΠΤΩΣΗ Ή ΠΑΥΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει του αξιώματός του, εφ’ όσον απουσιάσει  από τις τρεις συνεχόμενες συνεδρίες του, ή όταν η εν γένει συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη  με τους σκοπούς του Σωματείου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπίπτει ή παύεται του αξιώματός του, έχει δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση.

 

18.       ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 

 • Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται γραπτώς και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα ή τον αντιπρόσωπό του,  48  τουλάχιστον  ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
 • Οι  υποψηφιότητες για να είναι έγκυρες πρέπει να υποστηρίζονται από δυο Τακτικά  Μέλη του Σωματείου.
 • Αν οι υποψήφιοι  δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τους ανακηρύσσει Μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.
 • Αν οι υποψήφιοι είναι   λιγότεροι από τις θέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης τους ανακηρύσσει Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα υπόλοιπα Μέλη μεταξύ υποψηφίων που προτείνονται και υποστηρίζονται στη διάρκεια των εργασιών της.
 • Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, διεξάγονται εκλογές με μυστική  ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.
 • Για την διεξαγωγή των εκλογών, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής  Εφορευτική Επιτροπή, από τα  Μέλη  που δεν είναι  υποψήφιοι. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει σαν καθήκον τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη Γενική Συνέλευση.

 

19.       ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Χηρεύουσες θέσεις μέχρι τριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται από αυτό μέσα σε δεκαπέντε μέρες, από τυχόν επιλαχόντες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων, αποφασίζεται ανάλογα. Σε περίπτωση χήρευσης πέραν των τριών θέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται υπό παραίτηση και συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του  οποίου θα είναι για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού  Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μικρότερο των 4  μηνών τότε η εκλογή είναι για περίοδο δύο ετών.

 

  20.     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

Οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής κοινοποιούνται προς τα Μέλη τρεις μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, με ανάρτησή τους στην πινακίδα του Σωματείου.

 

21.       ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 

Απαγορεύεται η ανάμιξη του Σωματείου στην πολιτική ή σε οποιαδήποτε άλλη διαμάχη.  Επίσης απαγορεύεται το χαρτοπαίγνιο οποιασδήποτε μορφής καθώς και άλλα τυχερά παιχνίδια στο οίκημα του Σωματείου.

 

22.       ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

Το Σωματείο  έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται κυκλικά το όνομα του Σωματείου και έχει στο κέντρο το έμβλημά του.

Η σφραγίδα τοποθετείται σε όλα τα έγγραφα που εκδίδονται  από το Σωματείο και αποτελεί την μοναδική απόδειξη της γνησιότητάς του.

Η σφραγίδα φυλάσσεται από το Γενικό Γραμματέα.

 

23.       ΑΣΑΦΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Σε περίπτωση  ασάφειας του Καταστατικού, όπως και σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται μέσα  στα πλαίσια των Νόμων και των Κανονισμών.

 

24.       ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

 

Το Σωματείο διαλύεται όταν τα Μέλη του είναι λιγότερα από  20 (είκοσι), ή με απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία  3/4  των Μελών.

Το ενεργητικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης  της  περιουσίας του Σωματείου, περιέρχεται  όπου ήθελε  αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, σε καμία όμως περίπτωση στα μέλη.

 

25.       ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από  25  άρθρα,  συντάχθηκε και εγκρίθηκε  από την Πρώτη Καταστατική Συνέλευση του Σωματείου που συγκλήθηκε στις  13/01/1998.

 

 

Comments are closed.